ALPHA SEPTER BACTI PLUS ALGANIC BIO KOMPOST
BIOLEN BIOGREASE L BIOLEN M 110 BIOLEN IN 100 HYDROBIOL EXTRA
MICROLIFE LCD002

  BIOLEN IN 100

NITRYFIKACJA AZOTU AMONOWEGO W ŚCIEKACH

OPIS:
BIOLEN IN 100 jest starannie wyselekcjonowaną mieszaniną bakterii przeznaczoną do zapewnienia nitryfikacji azotu amonowego zawartego w ściekach, nawet w warunkach dużych stężeń BZT5 i ChZT:

NH3    ->    NO2    ->    NO3

Bazą produktu są bakterie Nitrosomas, Nitrobacter i inne bakterie nitryfikujące.

ZASTOSOWANIE:
Celem stosowania preparatu BIOLEN IN 100 jest rozwiązanie problemów nitryfikacji w takich gałęziach przemysłu jak: rafinerie, przemysł stalowy, koksownie, przemysł chemiczny, przetwórstwo mięsa.

ZALETY:
wysoki współczynnik nitryfikacji,
kontrola procesu nitryfikacji nawet przy wysokich BZT5 i ChZT,
zwiększenie ilości wprowadzanego tlenu do ścieków, a tym samym zmniejszenie energochłonności procesu oczyszczania,


METODA STOSOWANIA:
BIOLEN IN 100 może być dozowany bezpośrednio do ścieków przy ich wpływie do zbiornika. Zaleca się dozowanie preparatu w postaci roztworu z mieszaniną składającą się z 1 części ścieków i 3 części wody. Przyspiesza to znacznie proces aklimatyzacji bakterii w nowym środowisku. Dawki zostaną określone po przeprowadzeniu prób w naszym laboratorium lub po konsultacjach ze specjalistami firmy Gamlen. Aby zoptymalizować efektywność preparatu BIOLEN IN 100 należy zachować optymalne warunki dla rozwoju życia biologicznego:
temperatura pomiędzy 8 a 35 OC
pH pomiędzy 6,0 i 8,5
związki P.PO4 : 1 do 2 mg / l ścieków
oligoelementy takie jak Mo ok. 1 mikrogram / l ścieków


OBSŁUGA I MAGAZYNOWANIE:
Składować w chłodnym, suchym miejscu * Po użyciu dokładnie zamknąć pojemnik * Po zastosowaniu dokładnie umyć ręce * Preparat nie jest toksyczny ani powodujący korozję.

CHARAKTERYSTYKA:
Liczba bakterii 10 milionów / ml
pH (1 %) 7,7 - 9,5
Wyglądmętnawa ciecz w jasnym kolorze
Ciężar właściwy 1,0 g / cm3


OBSŁUGA I MAGAZYNOWANIE
składować w chłodnym, suchym miejscu. Po zastosowaniu dokładnie umyć ręce. Preparat nie jest ani toksyczny ani żrący, nie wdychać oparów.

OPAKOWANIE:
Bezzwrotne opakowania o pojemności wg. życzenia klienta.

   cennik

O firmie    Oferta    Cennik    Sklep    Kontakt GTECH - INFORMATYKA & REKLAMA