ACEPOL 77 ACEPOL 83E ACEPOL 7287

  DAKISIL 125 ST

DAKISIL 125 ST
producent: Dakis® Sp. z o.o.
SILIKONOWY PREPARAT PRZECIWPIANOTWÓRCZY DO ZASTOSOWAŃ SPOŻYWCZYCH
Opis produktu
DAKISIL 125 ST jest silikonowym preparatem odpieniającym i zapobiegającym powstawaniu piany przeznaczonym do stosowania w różnych branżach przemysłu spożywczego. Jest preparatem przystosowanym do zimnych i gorących środowisk. Wykazuje optymalne właściwości w zakresie temperatur od 30 do 130 oC. DAKISIL 125 ST po zmieszaniu z wodą tworzy jednorodną emulsję. Preparat nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego. Substancją czynną jest dimetylopolisiloksan (E 900). Preparat nie zawiera substancji niebezpiecznych w rozumieniu obowiązujących przepisów.
Typowe własności
Postać
Kolor
Zapach
Gęstość (20 oC)
Lepkość (25 oC)
Stężenie
pH
  Ciecz
Biały
Łagodny
Ok. 0,99 g/cm3
2500 mPa*s
30%
7,0
Typowe zastosowania
Przemysł spożywczy:
Przetwórstwo owoców i warzyw
Produkcja soków i syropów
Przemysł fermentacyjny
Blanszowanie
Dawki
DAKISIL 125 ST może być dozowany w postaci dostarczonej bez rozcieńczania. Może być również zmieszany z wodą bezpośrednio przed użyciem. Dawki zależą od warunków procesu technologicznego i oczekiwanych efektów. Maksymalna dopuszczalna dawka preparatu DAKISIL 125 ST wynosi 0,033 g/kg.
Przydatność do użytku
DAKISIL 125 ST może być magazynowany przez okres 12 miesięcy w oryginalnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach. Pomieszczenie powinno być suche, a temperatura nie niższa niż 2 OC. Raz zaczerpniętego preparatu nie należy wlewać powtórnie do oryginalnego zbiornika. Roztwór wodny emulsji należy przygotować bezpośrednio przed użyciem. Roztwór wodny emulsji przechowywany przez dłuższy czas należy dokładnie wymieszać.
Odpowiedzialność
Informacje dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia, środków ochrony osobistej znajdują się w Karcie Charakterystyki Preparatu Chemicznego, którą można zamówić telefonując.
Uwaga
Informacje tutaj zawarte oparte są na naszej najlepszej wiedzy dostępnej w dniu druku tego dokumentu i dostarczają jedynie danych dotyczących naszego produktu. Dokument ten nie stanowi zatem gwarancji określonych parametrów czy zastosowań.

   cennik

O firmie    Oferta    Cennik    Sklep    Kontakt GTECH - INFORMATYKA & REKLAMA