ACEPOL 77 ACEPOL 83E ACEPOL 7287

  DAKISOL S 100

DAKISOL S 100
producent: Dakis® Sp. z o.o.
Preparat przeciwpianotwórczy dla przemysłu przetwórstwa ziemniaków i skrobi
Opis produktu
DAKISOL S 100 jest wysoce wydajnym, płynnym preparatem przeciwpianotwórczym do stosowania w przemyśle przetwórstwa ziemniaków oraz skrobi zarówno w procesie technologicznym jak i do wód spławiakowych. DAKISOL S 100 stosuje się również tam, gdzie źródłem powstawania piany jest produkt o wysokiej zawartości skrobi. DAKISOL S 100 jest skomponowany na bazie etoksylowanych alkoholi, głęboko rafinowanych węglowodorów alifatycznych oraz produktów addycji tlenków alkilenowych do alkoholi tłuszczowych. Nie zawiera związków silikonowych.
Typowe własności
Wygląd zewnętrzny
Gęstość (20 oC)
pH
Stężenie substancji aktywnej
Temperatura wrzenia
Temperatura krzepnięcia
Rozpuszczalność w wodzie (20oC)
  Jasnożółta lepka ciecz
Ok. 1,01 g / cm3
5,5 - 6,5
100 %
> 120 oC
Ok. - 15 oC
tworzy niestabilną emulsję
Typowe zastosowania
Proces technologiczny wytwarzania skrobi
Procesy przetwórstwa ziemniaków i skrobi
Wody spławiakowe
Oczyszczalnie ścieków
Dawkowanie
Dawka do określenia podczas testów. Stosować wyłącznie w postaci dostarczonej. Dawka przeciętna wynosi ok. 10 mg/kg ziemniaków. Nie przekraczać dawki 30 mg/kg ziemniaków. Dawka dla wód spławiakowych i oczyszczalni ścieków nie przekracza 1 g/m3. W wodach spławiakowych nie przekraczać dawki 10 g/m3.
Przydatność do użytku
DAKISOL S 100 może być magazynowany przez okres 12 miesięcy w oryginalnych, szczelnych pojemnikach w temperaturze 0 - 30oC.
Odpowiedzialność
Informacje dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia, ochrony osobistej i pierwszej pomocy znajdują się w Karcie Charakterystyki Preparatu, którą można zamówić telefonicznie.
Uwaga
Powyższe informacje oparte są na aktualnie dostępnej wiedzy i dostarczają danych dotyczących produktu. Nie stanowią one zatem gwarancji określonych właściwości czy zastosowań preparatu.

   cennik

O firmie    Oferta    Cennik    Sklep    Kontakt GTECH - INFORMATYKA & REKLAMA